LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Pircēja un pārdevēja tiesības un pienākumi

Austris e-veikala lietošanas noteikumi

(attālinātai preču pasūtīšanai)

Šie Austris e-veikala lietošanas noteikumi satur distances līguma būtiskās sastāvdaļas un citus pusēm saistošus noteikumus.

Distances līgumu puses noslēdz Pircējam (klientam) veicot pasūtījumu Austris e-veikalā (norādes vietnē www.austrisveikals.lv ).

Veicot pasūtījumu, Pircējsapzinās un apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt šiem Austris e-veikalalietošanas noteikumiem, ko Pircējs apliecina apstiprinot Pasūtījumu.

Austris e-veikalalietošanas noteikumos ietvertie termini:

  • Noteikumi

šie Austris e-veikala lietošanas noteikumi

  • Pārdevējs (Austris)

Austris AG SIA, reģ. Nr.44102013036, Georga Apiņa iela 22-48, Valmiera, LV-4201.

  • Pircējs

fiziska parsona (saniegusi 18 gadu vecumu) vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība, kura veic preču pasūtījumu (pirkumu) un reģistrē savus datus Austris tiešsaites vietnē www.austrisveikals.lv, izdarot Pasūtījumu

  • Preces

Pārdevēja piedāvātās preces, kuru apraksts un cenas norādītas Austris e-veikalā (norādes vietnē www.austrisveikals.lv ), t.sk. - alkoholiskie dzērieni*

*Pārdevējam izsniegta speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, Sērija MT Nr. 00000001614, spēkā ar 15.01.2021.

  • Pasūtījums

Pircēja noformēts Preču pasūtījumus vietnē www.austrisveikals.lv

  • Austris e-veikals

Pasūtījumiem (pirkumiem) izmantojama tiešsaites tirdzniecības vietne www.austrisveikals.lv , kuru Pircējs izmanto Preču pasūtīšanai (pirkumiem) Austris tirdzniecības vieta

  • Piegādes vieta

Pārdevēja noteikta teritorija, kurā pārdevējs nodrošina Preču piegādi Pircējam uz viņa norādīto adresi, ja Pircējs izvēlējies šādu Preču saņemšanas veidu, ievērojot šajos Austris e-veikala lietošanas noteikumos ietvertos izņēmumus un nosacījumus

  • Pārdevēja e-pasts

info@austris.lv

1.Vispārīgie noteikumi.

1.1. Noteikumi attiecināmi uz gadījumiem, kad Pircējs veic Preču Pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekli – tiešsaites tirdzniecības vietni www.austrisveikals.lv .

1.2. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā bezskaidras naudas veidā, bet Pārdevējs nodrošina pieejamību, pārdod un nodod Pircējam Preces saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.3. Preces pasūtīšana uzskatāma arī par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt distances līgumu, atbilstoši šiem Noteikumiem, un Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par Pārdevēja vietnē www.austrisveikals.lv norādītajām cenām.

1.4.Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu Austris e-vaikala vietnē pieprasīto informāciju, t.sk., vārdu, uzvārdu, nosaukumu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju.

2.Pasūtījuma noformēšana.

2.1.Pircējs reģistrējas Austris e-veikala vietnē, aizpildot reģistrācijas anketu vai Pasūtījumu veic kā viesis.

2.2. Pircējs ir atbildīgs par Austris e-veikala piekļuves datu drošu saglabāšanu, kā arī par jebkurām darbībām (datu nodošanu, iesniegtajiem preču pasūtījumiem, lietotāja komentāriem u. c.), kuras Austris e-veikalā veiktas, pievienojoties ar individuālu Pircēja lietotāja vārdu un paroli.


3.Pasūtījuma veikšanas un apstiprināšanas process.

3.1. Pēc noformētā un apstiprinātā Pasūtījuma Austris e-vaikala vietnē Pircējs norādītajā e-pastā saņem informatīvu paziņojumu par veikto pasūtījumu.

3.2. Pirms Pasūtījuma izsniegšanas Pircējs norādītajā e-pastā saņem Pasūtījumā ietverto preču sarakstu. Preču sarakstā var būt veiktas Pārdevēja izmaiņas ar aizvietotām (līdzīgām) Precēm gadījumā, ja konkrētā Pircēja izvēlētā Prece vairs nav pieejama un Pircējs ir piekritis preču aizvietošanai ar līdzīgu preci.

3.3. Pēc Pasūtījuma saņemšanas vai piegādes Pircējs norādītajā e-pastā saņem Pasūtījuma saskaņoto rēķinu – pavadzīmi.

3.4. Gadījumā, ja Pircējs nesaņem e-pastā informatīvu paziņojumu par veikto pasūtījumu, tad Pasūtījums nav pieņemts.

3.5. Piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības.

3.6.Pārdevējam, ņemot vērā Austris e-veikala vietnes tehniskās iespējas, ir tiesības ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu.

3.7.Pārdevējs saglabā tiesības ierobežot Pasūtījumus, kuros ir vairumtirdzniecības pazīmes, neapstiprinot Pasūtījumu vai citādi elektroniski informējot Pircēju.

3.8.Visas cenas Austris e-veikalā ir norādītas ar 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas apliecināt Preces saņemšanu atbilstoši veiktajam Pasūtījumam.

3.9.Pircējs apmaksu par preci veic Pasūtījuma apstiprināšanas brīdī izmantojot Austris piedāvātās bezskaidras naudas norēķinu iespējas (piem. Visa, Maestro, Visa Electron, MasterCard, internetbanka utml.)

4.Īpašie noteikumi attiecībā uz alkoholisko dzērienu pārdošanu un nodošanu.

4.1. Alkoholiskie dzērieni netiek pārdoti un nodoti nepilngadīgām personām, t.i. – personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.

4.2. Alkoholiskie dzērieni Pircējam netiek piegādāti (izsniegti) no pulksten 22.00 līdz 8.00.

4.3. Pircējs ir informēts par alkohola lietošanas negatīvo ietekmi.

4.4. Saņemot alkoholiskos dzērienus, Pircējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu, lai būtu iespējams pārliecināties par pircēja (Preču saņēmēja) identitāti un vecumu. Piegādātājs, kas piegādā (izsniedz) Austris e-veikalā iegādātos alkoholiskos dzērienus Pircējam bez fiziskās personas starpniecības, izmanto drošas lietotāju autentificēšanas prasībām atbilstošus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus.

5.Sūdzību izskatīšana par piegādāto Pasūtījumu un atteikuma tiesības.

5.1. Pircējs ir tiesīgs informēt Pārdevēju par Pasūtījuma neatbilstību (bojātām vai nepareizi sakomplektētām precēm) 48 stundu laikā. Šādā gadījumā Pircējam ir tiesības nepareizi piegādāto Preci apmainīt 48 stundu laikā un ar šo saistītās piegādes izdevumus sedz Pārdevējs.

5.2. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Pasūtījuma saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās, vai Preces atbilst pasūtījumam (Preces nosaukums, skaits, krāsa, derīguma termiņš un citi būtiski parametri). Gadījumā ja tiek konstatētas neatbilstības, Pircējs pēc iespējas veic bojāto, nederīgo vai nepareizi sakomplektēto preču digitālo foto fiksāciju un kopā ar sūdzību vai citādi iesniedz Pārdevējam.

5.3. Pircējs (fiziska persona) ir tiesīgs izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu, kas pieejama vietnē www.austrisveikals.lv . Preces var tikt atgrieztas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Preču atgriešanu uz Austris tirdzniecības vietu, no kura Preces piegādātas - nodrošina Pircējs

5.4. Pircējs apzinās, ka Austris nevar pieņemt atpakaļ produktus veselības vai higiēnas iemeslu dēļ ar īsu derīguma termiņu utml.

5.5. Ja Pircējs nevar nodrošināt minētos noteikumus, Pārdevējs patur tiesības Pircējam neizmaksāt visu naudu par atgrieztajām Precēm.

5.6. Ja Pircējs (fiziska persona) vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis, nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preci un oriģinālo iepakojumu. Atgriežot ātri bojājošos produktus Austris e-veikalā, tām ir jābūt orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros pieskaitot vienu dienu.

Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, Pircējs aizpilda atteikuma veidlapas formu, kas pieejama speciāli distances tirdzniecībai izveidotā sadaļā “E-veikals” (norādes vietnē www.austrisveikals.lv ) un iesniedz to Pārdevējam, izmantojot e-pastu vai pastu, vai iesniedz iesniegumu brīvā formā.

Pircējam ir pienākums saglabāt izsniegšanas (piegādes) dokumentus par Preces saņemšanu, un pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

Informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iegūt mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv .

Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz atteikuma veidlapā norādīto Pircēja bankas kontu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja mazumtirdzniecības vietā no kuras piegādāta Prece, pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

5.7. Pircējs pirms Pasūtījuma saņemšanas ir tiesīgs atteikties no Pasūtījuma, izņemot svaigās pārtikas preces ar īsu derīguma termiņu, nosūtot paziņojumu uz Pārdevēja e-pastu. Šādā gadījumā Pārdevējs atgriež Pircējam samaksāto naudu 5 darba dienu laikā uz atteikuma paziņojumā norādīto Pircēja kontu vai kontu, no kura tika veikts maksājums par Precēm. Tomēr, ja, saņemot Pircēja atteikumu, pasūtījuma piegāde jau ir uzsākta, Pārdevējs ir tiesīgs ieturēt piegādes maksu no Pircējam atmaksājamās summas.

6.Pircēja datu apstrāde.

6.1. Pircēja dati tiks apstrādāti saskaņā ar Austris privātuma politiku un tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju, apstrādātu Pasūtījumu un piegādes noteikumus, sagatavotu grāmatvedības dokumentus un apstrādātu datus par veicamajām naudas atmaksām Noteikumos noteiktajos gadījumos. Ja Pircējs izmanto Austris e-veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Austris apstiprinātajai Pircēja datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi.

6.2. Pircēja dati var tikt apstrādāti mārketinga nolūkos tikai ar Pircēja piekrišanu. Pircēja piekrišana tiek izteikta, aizpildot reģistrācijas veidlapu un marķējot atbilstošos laukus.

Šie Noteikumi sastādīti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt Preču sortimentu un cenas, kā arī šos Noteikumus, kuru izmaiņas pieļauj normatīvie akti, kam var sekot vietnē: www.austrisveikals.lv. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji pārtraukt šajos Noteikumos ietvertā distances līguma noslēgšanas iespēju, Pasūtījumu veikšanas iespēju, par to izvietojot paziņojumu vietnē www.austrisveikals.lv , vai nosūtot paziņojumu Pircējam. Apstiprinātie Pasūtījumi izpildāmi atbilstoši šiem noteikumiem.

Veicot Pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un apņemas tos ievērot.